Skip to Main content

Pou Kòmanse

Si w rete nan youn nan zòn ki annapre yo:

Men enfòmasyon patisipan w yo:

Rejyon 9: Konte Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach, oswa St. Lucie

Rejyon 11: Konte Miami-Dade oswa Monroe

Mànyèl pou Patisipan (PDF)

Kat Idantifikasyon w lan

Nimewo enpòtan
Si w rete nan youn nan zòn ki annapre yo:

Men enfòmasyon patisipan w yo:

Rejyon 2: Konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, Taylor, Wakulla, oswa Washington

Rejyon 3: Konte Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, oswa Union

Rejyon 5: Konte Pasco oswa Pinellas

Rejyon 6: Konte Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, oswa Polk

Rejyon 7: Konte Brevard, Orange, Osceola, oswa Seminole

Rejyon 8: Konte Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Lee, oswa Sarasota

Mànyèl pou Patisipan (PDF)

Kat Idantifikasyon w lan

Nimewo enpòtan


Si ou poko patisipan

  • Kisa yo rele Medicaid?
    • Medicaid se yon pwogram asistans medikal ki ofri swen sante pou fanmi ak moun ki gen revni ba.  Medicaid ede granmoun aje ak moun ki andikape tou avèk kou swen nan mezon sante ak lòt depans medikal ak pou swen alontèm.
  •  Kijan mwen kapab wè si mwen kalifye pou Medicaid?

Kijan pou w enskri

Medicaid

  • Lè ou kalifye pou Medicaid, ou dwe chwazi yon plan sante. Depatman Timoun ak Fanmi an nan Florida (DCF) deside kiyès ki kalifye pou Medicaid.

Prestige Health Choice

Si w chwazi Prestige Health Choice kòm plan sante:

  • Toudabò n ap voye ba ou pa lapòs yon kat idantifikasyon ak yon lèt.
  • N ap voye ba ou yon dezyèm pake pa lapòs ki gen Mànyèl pou Patisipan w lan ak enfòmasyon enpòtan sou plan sante w lan.
  • Voye remèt fòmilè divilgasyon dosye medikal (PDF) ak Evalyasyon Sante pou Nouvo Enskri yo (PDF).
  • Voye remèt fòmilè chanjman enfòmasyon patisipan an (PDF) sèlman si enfòmasyon w yo chanje.
  • W ap gen 120 jou pou eseye Prestige Health Choice. Si w ta renmen chanje plan w lan, ou kapab wè kijan nan Mànyèl pou Patisipan nan Prestige Health Choice la.