Skip to Main content
Home > Members > Important Information About Hurricane Michael

Important Information About Hurricane Michael

October 8 — Hurricane Michael update

Important information about Hurricane Michael

Effective October 8, 2018, Governor Rick Scott has declared a state of emergency in 35 Florida counties due to the potential impact of Hurricane Michael. At this point in time, this includes Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Holmes, Washington, Bay, Jackson, Calhoun, Gulf, Gadsden, Liberty, Franklin, Leon, Wakulla, Jefferson, Madison, Taylor, Hamilton, Suwannee, Lafayette, Dixie, Columbia, Gilchrist, Levy, Citrus, Bradford, Pasco, Hernando, Pinellas, Hillsborough, Manatee, Alachua, Union and Baker counties.

This means that members in these 35 counties may refill their regular prescriptions earlier than usual to ensure a sufficient supply. Members may receive up to a 30-day emergency prescription refill of maintenance medication.

If you’re a member, please visit your pharmacy to receive up to a 30-day emergency prescription refill if needed. If you have any questions, please contact Member Services at 1-855-355-9800 (TDD/TTY 1-855-358-5856).

In order to support providers and members during this time, normal prior authorization processes have been temporarily modified in Regions 1 through 6 as part of the governor’s emergency order. This means:

  • No administrative denials will be issued for late authorization requests for urgent or continued-stay inpatient and outpatient requests. Medical necessity review will be completed on all requests within 30 days of request receipt. Any services rendered must meet medical necessity standards.
  • We will be accepting authorization requests from non-participating providers, as appropriate, regardless of the availability of network providers.

The above changes are applicable for prior authorizations in Regions 1 through 6, beginning Monday, October 8, 2018, through Thursday, October 11, 2018.

If you’re a provider, we thank you for serving our members every day. If you have any questions regarding the state of emergency or prior authorizations, please call Provider Services at 1-800-617-5727.


8 oktòb — Dènye enfòmasyon sou siklòn Michael

Enfòmasyon ki enpòtan sou siklòn Michael

Apati 08 oktòb 2018, gouvènè Rick Scott deklare yon eta ijans nan 35 konte Florid akoz posiblite pou siklòn Michael lakòz gwo dega. Pou kounye a, konte sa yo se Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Holmes, Washington, Bay, Jackson, Calhoun, Gulf, Gadsden, Liberty, Franklin, Leon, Wakulla, Jefferson, Madison, Taylor, Hamilton, Suwannee, Lafayette, Dixie, Columbia, Gilchrist, Levy, Citrus, Bradford, Pasco, Hernando, Pinellas, Hillsborough, Manatee, Alachua, Union ak Baker.

Sa vle di, nan 35 konte sa yo, manm yo ka al chèche medikaman sou preskripsyon yo pi bonè pase sa ki nòmal pou yo ka gen ase. Manm yo ka resevwa ase medikaman sou preskripsyon pou yon maksimòm 30 jou pou medikaman mentnans yo.

Si w se manm, tanpri al nan famasi w la pou resevwa ase medikamans sou preskripsyon pou yon maksimòm 30 jou. Si w gen kesyon, tanpri rele ekip sèvis pou manm yo nan 1-855-355-9800 (nimewo TDD/TTY pou moun ki pa tande byen yo se 1-855-358-5856).

Pou nou ka ede pwofesyonèl sante ak manm yo pandan moman sa a, nou pote yon chanjman tanporè nan pwosesis otorizasyon alavans nòmal la nan rejyon 1 rive rejyon 6 akoz òd ijans gouvènè an. Sa vle di:

  • Nou pap bay okenn refi administratif pou demann otorizasyon anreta ki gen rapò ak swen ijan oswa swen kontini, kit pasyan an entène lopital, kit li pa entène. N ap detèmine si yon sèvis nesesè nan domèn medikal pou tout demann yo sou 30 jou apre nou resevwa chak demann. Tout sèvis yo dwe ranpli kondisyon nou bay pou sèvis ki nesesè nan domèn medikal.
  • N ap aksepte demann otorizasyon nan men pwofesyonèl sante ki pa fè pati rezo a, si sa nesesè, menmsi gen pwofesyonèl sante ki fè pati rezo a ki disponib.

Chanjman ki mansyone anwo yo ap kòmanse aplike pou otorizasyon alavans yo nan rejyon 1 rive rejyon 6 apati lendi 8 oktòb 2018 jis jedi 11 oktòb 2018.

Si w se yon pwofesyonèl sante, ou di w mèsi pou sèvis ou bay manm nou yo chak jou. Si w gen kesyon konsènan eta ijans lan oswa konsènan otorizasyon alavans yo, tanpri rele ekip sèvis pou pwofesyonèl sante yo nan 1-855-617-5727.