Skip to Main content

Sèvis ki Kouvri yo

Pa gen kopeman pou sèvis ki nan lis Mànyèl pou Patisipan Prestige Health Choice la. Pou wè sèvis yo ak benefis yo, klike isit la si w rete nan youn nan rejyon ki annapre yo. (PDF)

Rejyon 9: Konte Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach, oswa St. Lucie

Rejyon 11: Konte Miami-Dade oswa Monroe


Pou wè sèvis yo ak benefis yo, klike isit la si w rete nan youn nan rejyon ki annapre yo. (PDF)

Rejyon 2: Konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, Taylor, Wakulla, oswa Washington

Rejyon 3: Konte Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, oswa Union

Rejyon 5: Konte Pasco oswa Pinellas

Rejyon 6: Konte Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, oswa Polk

Rejyon 7: Konte Brevard, Orange, Osceola, oswa Seminole

Rejyon 8: Konte Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Lee, oswa Sarasota